Disclaimer voor shop.bijdepedicure.nl

shop.bijdepedicure.nl is onderdeel van WiPa webwinkels

WiPa webwinkels ( kvk nr 69290393), verleent u hierbij toegang tot shop.bijdepedicure.nl, hierna te noemen“de Website” en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

WiPa webwinkels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.


Kennis en vakbekwaamheid

Het team van de WiPa webwinkels is niet medisch geschoold en alle teksten, plaatjes en inzichten zijn verkregen vanuit de ervaringen in – en opleidingen benodigd voor de pedicure praktijk. Bij twijfel over de toepassing van een product, advies of welk tekstfrase dan ook adviseren wij u om altijd een arts te raadplegen.

Beperkte aansprakelijkheid

WiPa webwinkels spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WiPa webwinkels.

Alle aangeboden artikelen zij voorzien van een Nederlandse gebruiksaanwijzing, bijsluiter en teksten op de verpakking. Mensen die bestellen vanuit het buitenland en/of de gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d. niet kunnen lezen en toch het product gaan gebruiken, doen dit geheel op eigen risico.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WiPa webwinkels nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WiPa webwinkels.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De schimmelnagel specialist, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.